T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Başkanlığın Görevleri

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın görevleri, 4848 sayılı Kanuna göre şu şekilde tanımlanmıştır:

 -Ülkemizin dış politikası doğrultusunda çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

 -Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ve değişim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

 -Uluslararası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

 -Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, AB mevzuat uyum çalışmalarını, Ulusal Programda öngörülen tedbirler ve AB Müzakereleri çerçevesinde takip ederekbu alanda hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,

 -AB’nin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,

 -Bakanlık Makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.